ONTMOET ONZE TEAMS

ALGEMENE INFORMATIE

Bestuur


Het bestuur van BASE kent vijf functies

1. Voorzitter

Klaas Dijkstra

BASE

p/a Molenstraat 6, 8167 LD Oene

06-10045768
coachklaas@hotmail.com

2. Penningmeester

GerJan Van Apeldoorn

penningmeester@bas-e.nl

3. Secretaris

Judith Spijkstra
secretariaatbase@hotmail.com


4. Algemeen lid/PR & Sponsoring

<vakant></vakant>

5. Algemeen lid/Scheidsrechterzaken en Technische Commissie Hans de Goede Ondersteunende functies:

Wedstrijdsecretaris en ledenadministratie sportlink

Klaas Dijkstra
06-10045768
coachklaas@hotmail.com

Adviserend:

Vertrouwenspersoon BASE Wolter Hagedoorn wolter.hagedoorn@kpnmail.nl
Technische Commissie


De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het trainer- en coachbeleid. Deze commissie bestaat uit een vaste commissie van 3 leden, die met name gaat over:

 • het aanstellen en begeleiden van trainers en coaches

 • vaststellen van trainingstijden en indeling wedstrijddagen (in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat)

 • trainingsfaciliteiten

En daarnaast uit de volledige trainersgroep, die samen gaan over:

 • het samenstellen van de teams

 • technisch beleid

Leden van de Technische Commissie van BASE:

Bart Eggink (algemeen en walking basketball) Klaas Dijkstra (voorzitter) coachklaas@hotmail.com Hans de Goede (bestuurslid algemeen/scheidsrechterzaken) Vacant (trainer/coach U16/U18) Michel van Houten (trainer U16/U18) Remco den Hertog (trainer recreanten) Felice Vrinds (trainer/coach wedstrijdteam U14) Klaas Dijkstra (trainer U12/U14 recreanten) coachklaas@hotmail.com Peter Veldhuis (trainer/coach U22) Dorine Vreeken (walking basketball)
Activiteitencommissie


De activiteitencommissie van BASE houdt zich bezig met het organiseren van evenementen rondom het thema basketbal. Dit varieert van het organiseren van clinics op scholen tot invulling geven aan het jaarlijkse 3X3 toernooi. Verder zijn er geregeld toernooien of sportdagen waaraan BASE meedoet.

Aanspreekpunt leden van de activiteitencommissie van BASE via bestuurslid:

 • <h4 class="font_4">secretaris</h4>

Per activiteit worden leden benaderd om te helpen. Met ieder zijn eigen kwaliteiten om iets toe te voegen aan het collectief.

<h4 class="font_4"> </h4>

Contactgegevens van de activiteitencommissie BASE:
Trainingstijden en plaats


Wij trainen en spelen onze thuiswedstrijden in de PWA hal te Epe, deze wordt beheerd door een stichting PWA, zie button link voor meer info: Sporthal: Stichting Beheer Sporthal PWA Sportlaan 1 8162 BE Epe Beheer Rons sportcafe Telefoon Sporthal: 0578-612125 Telefoon BASE: 06-10045768 E-mailadres beheerder: pwa.ronssportcafe@gmail.com E-mailadres: BASE coachklaas@hotmail.com U=under= U8= onder de 8 jaar, vanaf 6 jaar kun je komen basketballen. Wij trainen niet op bijzondere feestdagen en in de schoolvakanties. Een recreanten onder 22 jaar (niet wedstrijdspelers) overlegt met het team welke avond het beste uitkomt. Recreanten trainen nl. 1 keer per week i.p.v. 2 keer week.

 • U8 U10 U12 U14 recreanten en wedstrijdspelers U12-U14: woensdag 18.00 – 19.00 uur in PWA, verdeeld over 2 zalen
 • U16/U18: dinsdag 18.00 – 19.00 uur en vrijdag 18.30 – 20.00 uur beide in PWA
 • U22: woensdag 19.00 – 20.15 uur en vrijdag 20.00 – 21.30 uur beide in PWA
 • Recreanten Senioren: (22 jaar en ouder man/vrouw): warming up en daarna spelen; vrijdags 20.00 - 21.30 uur in PWA, sportlaan 1 te Epe
 • Walking Basketball vanaf 55 plus (incl. 60-70-80 jarigen); elke vrijdag van 10.00 - 10.45 uur, daarna bakje koffie in Ron's sportcafe in PWA hal -sporten-bewegen-ontmoeten
 • 3x3 Team (We Here Epe) 23plus: training op maat
Na de meivakantie trainen we nog tot 1 juni van dat jaar en per 1 september 2020 starten we de trainingen weer op. Walking basketball stopt ook per 1 juni en start weer in de eerste week van september. De trainingen na meivakantie zien er als volgt uit: U8 U10 U12 recreanten en wedstrijdspelers U12-U14: woensdag 18.00 – 19.00 uur in PWA, verdeeld over 2 zalen Alle teams: U16-U18/ U22/ Recreanten Senioren: trainen gezamenlijk vanaf 19.30 - 2100 uur.
Lidmaatschap


Lid worden van BASE

Iedereen mag drie keer gratis meetrainen om te kijken of hij/zij het leuk vindt om te basketballen en lid wil worden van de vereniging. Als je na de derde training lid wilt worden kun je je via het online inschrijfformulier aanmelden.

Bij het aanmelden bij BASE dien je akkoord te gaan met het privacybeleid.

Als je ook competitie (wedstrijden) wilt gaan spelen, moet je bij het inschrijfformulier een pasfoto uploaden. Dit mag via coachklaas@hotmail.com of via what app 06-10045768.

Lidmaatschap opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap is twee keer per jaar mogelijk, te weten per 1 juli en per 1 januari. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen, blijft de contributie verschuldigd tot 1 juli of tot 1 januari.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en wel voor 1 april respectievelijk 1 oktober. Dit kun je gewoon via het tabblad lid worden (aan-en afmelden) versturen. We stellen het op prijs, als je ook een reden aangeeft zodat we hier wat mee kunnen doen.

Heb je nog vragen over het lidmaatschap of de contributie dan kun je hiervoor contact opnemen met de ledenadministratie via E-mail: coachklaas@hotmail.com.
Contributie


De contributie per maand voor BASE is ingedeeld naar leeftijd in de onderstaande groepen. Recreatief betekent dat je geen wedstrijden speelt. Voor studenten is er een aparte vorm van contributie. Dat heeft te maken met functie welke je bij BASE wilt vervullen of wel/niet trainen en wel/niet wedstijden spelen of functie vervullen voor BASE. Alle voorkomende lidmaatschap modellen worden apart beoordeeld door het bestuur. Je leeftijd (U-categorie) per 1 juli en 1 januari van elk jaar is bepalend voor de contributie die je vanaf dat moment betaald.

Contributie Senioren € 24,00

Contributie Jeugdleden (U18, U20 en U22) € 24,00

Contributie Jeugdleden (U16, U14) € 22,00

Contributie Jeugdleden (U12) € 17,00

Contributie Jeugdleden (U8, U10) € 15,00

Contributie Recreanten U14 en ouder € 17,00

Contributie Recreanten U12 en jonger € 15,00

Studenten € 14,00

Walking Basketball 9 Euro per maand vanaf 1/1/2021

Recreanten Heren/Dames; vanaf U24 zonder trainer; 9 Euro per maand

3x3 basketball lidmaatschap (leden gratis) 9 Euro per maand vanaf 1/7/2021; maximaal voor 10 maanden en 10 keer in de zaal trainen.

De contributie wordt elke maand automatisch geïncasseerd. Bij je inschrijving is hiervoor een machtiging afgegeven.

De hoogte van de contributie kan jaarlijks worden aangepast en wordt, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

Naast de maandelijkse contributie wordt er jaarlijks €20,00 geïncasseerd, bij alle wedstrijdspelers, ten behoeve van het kledingfonds waaruit nieuwe tenues gefinancierd worden. Dit vind meestal plaats in de maand oktober. Spelers die zich na 1 januari aanmelden als wedstrijdspeler betalen €10,00 voor het dan lopende speelseizoen.

BASE is partnervereniging van Landstede Hammers. Er is afgesproken dat elk lid 4 kaarten voor een reguliere eredivisie wedstrijd krijgt (dus niet voor buitenlandse wedstrijden, bekerfinales). De eigen bijdrage (€12: 1 Euro X 12 maanden) worden verwerkt in de maandelijkse contributie muv bij walking basketball en 3x3.
Privacybeleid


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Basketbalvereniging BASE verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van BASE of om een andere reden persoonsgegevens aan BASE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens, in lijn met dit privacybeleid, te verwerken volgens de AVG richtlijnen.

Tevens geef je aan, als je lid wordt, of je instemt met publicaties via social media. Mits je via formulier hebt aangegeven hier bezwaar tegen te hebben. Dan kunnen we daar bij het maken van bijv. fotomateriaal rekening mee houden.

We gebruiken je gegevens in de bestuurders toegankelijke BASE dropbox, voor invoeren leden via Basketball NL app en daaraangekoppeld de Basketball NL sportlink systeem. Is er ergens iets niet goedgegaan, dan vernemen we dat zsm van je, zodat we als bestuur kunnen ingrijpen.
Algemene voorwaarden o.a. contributie


1. In de contributie zijn de kosten van de bond inbegrepen, Basketball NL 2. Er is een gezinsregeling voor de contributie. Deze regeling houdt in dat er gerekend vanaf het langst spelende lid van een gezin, het 1e en 2e lid 100% van de contributie betalen, het 3e lid 50% en vanaf het 4e lid 25%. 3. Het innen van de contributie gaat via automatische incasso's. Door het inschrijvingsformulier digitaal te ondertekenen gaat u hiermede akkoord. Indien deze incasso's niet geind kunnen worden, kan of zal er per volgende incasso 2,00 Euro afhandelingskosten in rekening worden gebracht. 4. Elk lid is tijdens het gaan, naar en komen van wedstrijden, trainingen en vergaderingen verzekerd voor een bepaald bedrag aan kosten voor geneeskundige hulp, blijvende invaliditeit en overlijden. Het bestuur (bestuurders- en toezichthouders aansprakelijkheid) is ook verzekerd dat je niet prive aansprakelijk kan worden gesteld. Click button op algemene informatie pagina voor meer informatie. 5. Elk lid is op de hoogte van de voorwaarden die aan het lidmaatschap gesteld worden, zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. U kunt deze opvragen bij het secretariaat of website raadplegen. Dat geldt ook voor verplichting voor wedstrijdspelers om MINIMAAL 8 en recreanten MINIMAAL 4 vrijwilligerspunten per seizoen te halen. Er bestaat een overzicht hoeveel vrijwilligerspunten per taak toebedeeld worden (uitvoerder sheet door wedstrijdsecretaris). Ouders/verzorgers kunnen deze punten ook invullen voor hun kinderen. De taken die verricht worden en de opbouw van vrijwilligerspunten wordt in een apart excelsheet bijgehouden. In de teambesprekingen aan het begin van het seizoen kan hierop ingeschreven worden. En anders worden ze -verplicht- toebedeeld gedurende het seizoen. 6. Wanneer het lid zich bezig gaat houden met bestuur/coachen/trainen of op directe wijze te maken heeft met minderjarige spelers, zal de vereniging het lid vragen om een geldige VOG, verklaring omtrent gedrag, in te leveren. Deze wordt door de secretaris vastgelegd in gezamenlijke BASE dropbox. Daarnaast wordt prive gevoelige informatie vastgelegd in sportlink (Basketball NL bond leden/wedstrijd systeem). Dit sportlink systeem wordt door zeer veel sportbonden toegepast en voldoet aan de AVG voorwaarden. Daarnaast kan dan ook iedereen inloggen in Basketball NL app om hun taken en wedstrijden te volgen gedurende het wedstrijd seizoen. 7. TIP: stichting Leergeld Noord-Veluwe (o.a. Epe en Heerde) zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiele middelen, die vanwege gebruik aan financiele middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Meer info Epe: E-mail: leergeldepe@gmail.com en Heerde: leergeldheerde@gmail.com 8. Verder heeft de gemeente Epe een subsidieregeling opgesteld voor kinderen vanaf 5 tm 17 jaar, woonachtig in de gemeente Epe. De regeling geldt vanaf 1 september 2019 tm 31 augustus 2021. Druk op button <subisdie> voor meer informatie. </subisdie>